logo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Polityka Prywatności i RODO - prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Polityka Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ProCentrum Katarzyna Gromelska z siedzibą w Warszawie, 02-777 Warszawa, ul. Benedykta Polaka 7/67, NIP: 7761565819, dalej: “ProCentrum”.

2. Kontakt z ProCentrum

Administrator wyznaczył jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Możliwości kontaktu są następujące:

1) mailowo na adres szkolenia@procentrum.com.pl;

2) telefonicznie tel. (+48) 504151371;

3) drogą pocztową na adres siedziby: ProCentrum Katarzyna Gromelska 02-777 Warszawa, ul. Benedykta Polaka 7/67.

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, dane podajesz m.in.:

1) wysyłając do nas wiadomość e-mail

2) podczas rozmowy telefonicznej z nami;

3) wypełniając formularz zapisu na szkolenie, który otrzymujesz, po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie drogą mailową.

4. Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

Przetwarzamy następujące dane:

1) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia);

2) dane adresowe (adres do korespondencji)

3) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);

4) dane o wykształceniu, wykonywany zawód/stanowisko, rodzaj placówki zatrudnienia;

5) dane Twoje lub Twojego pracodawcy, w przypadku wydania faktury za szkolenie;

6) Twoje preferencje/zainteresowania szkoleniowe (np. interesujący poziom, rodzaj, zakres szkolenia);

7) numer rachunku bankowego, z którego np. dokonano płatności za Twoje uczestnictwo w szkoleniu;

8) numer IP i inne dane urządzenia, z którego komunikujesz się z nami;

9) informacje o źródłach pozyskania Twoich danych;

10) dodatkowe informacje o Tobie, które możesz zawrzeć w korespondencji e-mail lub, które możesz podać w trakcie rozmowy telefonicznej z nami(przy czym prowadzone rozmowy nie są przez nas rejestrowane;

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z przedmiotem działalności ProCentrum, którym jest prowadzenie szkoleń i innych form doskonalenia. W związku z powyższym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach wskazanych poniżej:

1) zawieranie (w tym podjęcie czynności zmierzających do zawarcia), a następnie wykonanie umowy zmierzającej do zrealizowania wobec Ciebie określonego celu (np. zapewnienie uczestnictwa w szkoleniu) (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO);

2) podjęcie innych czynności w celu realizacji celów ProCentrum, znajdujących oparcie w obowiązujących przepisach prawa, np. prowadzenie dokumentacji/umów/umów do przetargów, realizacją zamówień, reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) prowadzenie rozliczeń podatkowych i ksiąg rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz zapewnienie nam możliwości rozliczenia się z prawidłowości przetwarzania Twoich danych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) realizacja potrzeb archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

1) w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów dla realizacji celów ProCentrum – w tym celu przetwarzamy dane przez okres realizacji umów/świadczenia usługi (szkolenia i inne formy doskonalenia), a po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń;

2) w związku z podejmowaniem innych czynności dla realizacji celów ProCentrum, znajdujących oparcie w obowiązujących przepisach prawa – w tym celu przetwarzamy Twoje dane przez czas określony w przepisach prawa regulujących dany obowiązek;

3) jeżeli chodzi o cele rachunkowe to będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.);

4) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacja, zapewnienie możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tych celach przetwarzamy dane osobowe do końca okresu przedawnienia (okres ten zależny będzie od rodzaju roszczenia lub podstawy naszej odpowiedzialności za należyte wypełnianie określonych obowiązków);

5) na potrzeby archiwalne – w tym celu przetwarzamy dane przez czas właściwy dla rodzaju przechowywanych danych (od 2 do 50 lat).

7. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane udostępniamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Nie sprzedajemy Twoich danych. Twoje dane osobowe możemy natomiast przekazać m.in.:

1) firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi konieczne dla prawidłowego realizowania celów ProCentrum, np.:

a) firmom/osobom/trenerom świadczącym dla nas usługę wykonania szkolenia, np. trenerom w postaci listy Uczestników szkolenia oraz certyfikatów wydawanych Uczestnikom na szkoleniu;

b) firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, dostawcom systemów/programów, dzięki któremu możemy realizować cele ProCentrum i prawidłowo funkcjonować;

c) podmiotom świadczącym usługi hostingowe;

d) firmom doradczym lub usługowym wspierającym ProCentrum w codziennej działalności, w tym np. biuro rachunkowe, drukarnia;

2) firmom świadczącym usługi dostawy (np. Poczcie Polskiej SA) lub firmom kurierskim np. w celu wysłania dokumentów/umów.

Dla podmiotów z każdej kategorii jako Administrator przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia celów naszej współpracy z danym podmiotem.

8. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. ProCentrum może natomiast przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to wywoływać jednak wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

9. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

1) Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;

2) Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Ci pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem;

3) Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez nas były aktualne i zgodne z prawdą;

4) Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufności i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych;

5) Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

10. Jakie masz prawa?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. poprzez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszej bazy danych informacje, jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);

2) Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Cię o przedstawienie  dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych;

3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo przychylimy się do Twojego żądania;

4) Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również ,,prawem do bycia zapomnianym”, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszej bazy danych  oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty dla potrzeb podatkowych, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie.

5) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych;

6) Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody możesz w dowolnym momencie tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Pragniemy Cię jednak poinformować, że Twoje dane osobowe w zakresie objętym cofniętą zgodą, tj. w zakresie celu, którego zgoda dotyczyła, przestaną być przetwarzane w tym celu. Niemniej jednak Twoje dane osobowe objęte zgodą będą dalej przetwarzane w celu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązku rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ewentualnie w celach opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami podany w punkcie 1 i 2 niniejszej informacji.

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do sprzeciwu również wtedy, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić drogami, które zostały opisane w punkcie 1 i 2 niniejszej informacji.

12. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Nie ma bowiem przepisu, który nakładałby na Ciebie prawny obowiązek ich przekazania.

Jeżeli jednak chcesz nawiązać z nami współpracę, czyli wziąć udział w szkoleniu lub innej formie doskonalenia, musisz podać dane, które to umożliwią.

Dane osobowe, o które prosimy w formularzu zgłoszenia na szkolenie potrzebne są do dokonania zapisu na szkolenie, kontaktu z Tobą, w tym powiadomienia o szczegółach szkolenia, a także w celu wydania certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia.

13. Czy udostępniamy Twoje dane poza UE?

Nie, nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

14. Czy korzystamy z plików cookies?

Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (ciasteczkach). Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą polityką.  Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny.

1) Co to są cookies?

Cookies  to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na  komputerze, tablecie, smartphonie lub innym urządzeniu końcowym w momencie, gdy użytkownik odwiedza  różne strony w internecie. Cookie zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” (czas jego istnienia), oraz wygenerowany losowo unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, za pośrednictwem której następuje połączenie ze stroną internetową.

2) Do czego używane są  cookies?

W tej witrynie pliki cookies wykorzystywane są do:

a) utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu ponowne logowanie nie jest wymagane na każdej podstronie serwisu;

b) do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć twórcom tej witryny, jak używane są  strony serwisu i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i treści, ułatwienia korzystania z serwisu.

3) Jak długo przechowywane są dane w cookies?

Na stronach serwisu  używane są dwa rodzaje ciasteczek:

a) sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji w serwisie,

b) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.

4) Typy cookies wykorzystywane w ramach serwisu:

a) niezbędne – zapewniają poprawne funkcjonowanie stron serwisu,

b) wydajnościowe – zbierają informacje o sposobie użytkowania stron serwisu,

b) funkcjonalne – zapamiętują ustawienia i personalizację interfejsu użytkownika, np. języka strony.